Voorwaarden

Algemene regels lidmaatschap:

 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen betreffende persoonlijke gegevens, zoals adreswijzigingen en contactgegevens aan de ledenadministratie, zodat wij de zwemmer kunnen bereiken voor het doorgeven van belangrijke informatie.

 • Alle inschrijvingen, opzeggingen en wijzigingen zijn pas definitief en doorgevoerd na een bevestigingsmail van de ledenadministratie.

 • De contributie innen wij d.m.v. een automatische incasso. Bij een mislukte incasso hanteren we een toeslag.

 • Bij inschrijving van een nieuw lid wordt inschrijfgeld in rekening gebracht tijdens de eerste afschrijving van de contributie.

 • De looptijd van de kwartalen, het moment van inning van de automatische incasso en de tarieven van de contributie, het inschrijfgeld en de toeslag zijn te vinden onder Contributie in het menu Algemeen.

 • De benodigde contactgegevens, zoals doorgegeven via het inschrijfformulier en de eventuele per mail doorgegeven aanpassingen hierop, worden binnen de club gedeeld met de (hoofd)trainers en het wedstrijdsecretariaat, zodat zij hun taken kunnen uitvoeren.

Aanvullende regels recreanten:

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste een half jaar (minimaal 2 volledige kwartalen), waarna het automatisch per kwartaal wordt verlengd.

 • Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie en deze is pas definitief als u daarvan een bevestiging per mail van heeft ontvangen.

 • Afmeldingen dienen minimaal 1 maand voor het einde van het kwartaal te zijn ontvangen door de ledenadministratie.

 • Zwemmers van de groepen waar diplomazwemmen van toepassing is (zwemvaardigheid) mogen hun lidmaatschap beëindigen na het diplomazwemmen in januari of aan het einde van kwartaal 2 (zomer), zonder dat we daarbij de opzegtermijn aanhouden.

 • Je schrijft je in voor een bepaalde zwemgroep op een bepaalde dag en tijd. Het is dan ook niet mogelijk om een gemiste les of training op een andere dag in te halen.

 • Zwemmers die naar een andere groep willen en/of op een andere of extra dag willen gaan trainen, nemen daarvoor contact op met de ledenadministratie om na te vragen of dit mogelijk is, indien er niet direct plaats is kun je worden toegevoegd aan de wachtlijst voor die betreffende groep, zodat dit op een later tijdstip alsnog mogelijk is.

Aanvullende regels wedstrijdzwemmers:

 • Het lidmaatschap van de wedstijdzwemmers wordt aangegaan en (indien niet tijdig opgezegd) ieder jaar automatisch verlengd voor een volledig seizoen.

 • Het seizoen  loopt van augustus tot en met juli.

 • Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie, maar altijd pas na het op de hoogte stellen van de hoofdtrainer.

 • Afmeldingen dienen uiterlijk 30 juni per mail te zijn ontvangen door de ledenadministratie en deze is pas definitief als u daarvan een bevestiging per mail van heeft ontvangen.

 • Bij de zwemmers tot en met de leeftijdscategorie minioren 3 (conform indeling volgens de website van de KNZB) maken we hierop een uitzondering. Indien door deze jonge zwemmer tussen 30 juni en de start van het nieuwe seizoen aangeeft te willen stoppen met zwemmen is het mogelijk het lidmaatschap te beëindigen aan het einde van het 3e kwartaal. Let op, hierbij geldt wel dat deze mogelijkheid vervalt indien de zwemmer na de zomervakantie al is gestart met zwemmen.

Aanvullende regels wedstrijdzwemmers:

 • Wedstrijdzwemmers worden door de hoofdtrainer ingedeeld in een bepaalde trainingsgroep en op vaste trainingsdagen/tijdstrippen op basis van het aantal trainingsuren.

 • Op basis van deze aan het begin van het seizoen afgesproken trainingsuren wordt de contributie voor dat seizoen vastgesteld en dit tarief geldt in principe voor dat gehele seizoen, wat betekent dat de contributieplicht het hele seizoen blijft gelden, ook als de zwemmer zonder opgaaf van een geldige reden stopt of minder gaat zwemmen.

 • De zwemmers van de minioren (beginnende zwemmers) trainen 2 keer per week, de overige zwemmers trainen minimaal 3 keer per week (afwijken kan alleen in overleg met de hoofdtrainer). Het minimale contributietarief wordt hierop ook afgestemd.

 • De zwemmer kan (in overleg met de hoofdtrainer en op basis van ruimte in het bad), binnen de voor  zijn/haar groep gereserveerde trainingsuren, wijzigen van een dag/tijdstip waarop hij/zij traint.

 • Indien binnen bovengenoemde mogelijkheden geen andere tijd gevonden kan worden, kan (in overleg met de hoofdtrainer) één maal per seizoen worden gekozen om een dag minder te gaan trainen, waarbij de contributie zal worden aangepast vanaf het eerstvolgende kwartaal.

 • Wedstrijdzwemmers die (na overleg met de hoofdtrainer) meer, minder, of op andere dagen/tijdstippen gaan trainen dienen dit zelf per mail door te geven aan de ledenadministratie, omdat dit gevolg kan hebben voor het aantal trainingsuren en dus de contributie.

 • Bij het aanpassen van de contributie, zoals omschreven bij de vorige twee punten geldt dat hierbij wordt uitgegaan van het moment dat de ledenadministratie deze melding per mail heeft ontvangen en dat dit alleen kan worden geaccepteerd bij een geldige reden (aanpassing contributie is altijd ter beoordeling van het bestuur, ook al is de hoofdtrainer akkoord op het sportieve vlak).

 • Indien de zwemmer kiest voor deelname aan de krachttraining, blijft de contributieplicht hiervoor gelden voor het gehele seizoen, ook als de zwemmer tussentijds stopt met deze krachttraining.

 • Indien de zwemmer kiest voor deelname aan de landtraining is het mogelijk deze halverwege het seizoen stop te zetten, indien de afmelding uiterlijk 31 december per mail is ontvangen door de ledenadministratie. Indien de afmelding later wordt ontvangen blijft de contributieplicht hiervoor gelden voor het gehele seizoen, ook als de zwemmer tussentijds stopt met deze landtraining.

Bepalen van het tarief van de wedstrijdzwemmers:

 • Het aantal trainingsuren van de wedstrijdzwemmers is een optelling van alle trainingsuren per week en deze worden altijd afgerond naar boven tot hele uren.

 • Wedstrijdzwemmers betalen minimaal het tarief van 3 uurvoor de minioren start groepen en minimaal het tarief op basis van 3 keer per week voor de overige groepen.

 • Startende zwemmers die nog niet mogen deelnemen aan wedstrijden ontvangen een tijdelijke korting en betalen het tarief van 2 uur.(Zodra door de trainer wordt aangegeven dat deze zwemmers aan wedstrijden mogen gaan deelnemen zal deze korting weer vervallen.

 • Alle vastgestelde tarieven, zoals in het begin van het seizoen bepaald gelden in principe voor het gehele seizoen, tenzij de zwemmer in overleg met de hoofdtrainer besluit meer of minder (conform hierboven omschreven voorwaarden) te gaan trainen.